Vyhraj robotickú kosačku AL-KO pri kúpe akéhokoľvek výrobku

Lorenz Ti prináša súťaž o robotickú kosačku solo by AL-KO Robolinho® 2000 E s montážou na Tvoju záhradu. Jediné, čo musíš urobiť pre zapojenie sa do súťaže, je kúpiť si aspoň jeden produkt z portfólia značky Lorenz, vyplniť náš súťažný formulár s údajmi z bločka k nákupu a robotická kosačka môže byť Tvoja.

Ako sa môžete zapojiť do súťaže?

Súťaž trvá od 1.4.2021 do 31.8.2021 na území Slovenskej republiky. V tomto čase je potrebné kúpiť produkt z portfólia značky Lorenz a vyplniť súťažný formulár, ktorý nájdeš na tejto stránke.

Robotická kosačka solo by AL-KO Robolinho® 2000 E môže byť teraz Tvoja!

Pýtaš sa ako? Stačí sa zapojiť do našej súťaže, kúpiť si aspoň jeden produkt z portfólia Lorenz, vyplniť formulár a si zaradený do žrebovania o robotickú kosačku solo by AL-KO Robolinho® 2000 E v hodnote 999€. Z účastníkov, ktorí riadne vyplnia celý formulár, bude vyžrebovaný jeden výherca. A keďže chceme urobiť radosť viacerým z vás, všetci súťažiaci zároveň dostanú jednorazovú zľavu 15% na akýkoľvek výrobok AL-KO na eshope www.alko-garden.sk

kosacka alko

formulár:

X Súťaž je ukončená.
Výhercov budeme kontaktovať.

údaje z bločku:

Základná informácia o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje uvedené a získavané na základe tohto formulára na účely zapojenia sa do spotrebiteľskej súťaže „Získaj Viac!“ (ďalej len „súťaž“) sú spracúvané spracovateľskými činnosťami v informačných systémoch, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť, MARESI Foodbroker, s.r.o. so sídlom Viktorínova 1, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 5289/B, IČO: 31 352 936 (ďalej len „organizátor“) a to na účely vyžrebovania výhercov spotrebiteľskej súťaže a zabezpečenia doručenia výhry výhercom a na účely priameho marketingu.

Ďalej Vaše osobné údaje uvedené a získavané na základe tohto formuláru na účely zapojenia sa do spotrebiteľskej súťaže „Získaj Viac!“ (ďalej len „súťaž“) sú spracúvané spracovateľskými činnosťami v informačných systémoch, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol. s.r.o. so sídlom Horný dvor 2/1514, 397 01 Bernolákovo, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Bratislave I v oddíel Sro, vložka 13980/B, IČO: 35 710 284 (ďalej len „spoluorganizátor“) a to na účely evidencie záujemcov a účastníkov spotrebiteľskej súťaže, vyžrebovania výhercov spotrebiteľskej súťaže a zabezpečenia doručenia výhry výhercom a na účely priameho marketingu.

Vyplnením tohto formulára potvrdzujete, že v spojení s Vašou účasťou v súťaži, Vám bola poskytnutá základná informácia o ochrane Vašich osobných údajov a  bola Vám poskytnutá možnosť oboznámiť sa s rozšírenou informáciou o ochrane osobných údajov.

Máte právo na poskytnutie informácií ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich výmaz za podmienky, že sa spracúvali nezákonne, právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov za podmienky, že sa spracúvali nezákonne, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a právo namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov na účely Vašej účasti v súťaži sú k dispozícii v podmienkach súťaže na tejto internetovej stránke.

Stručné podmienky súťaže

 • Organizátor súťaže je Maresi Foodbroker s.r.o.
 • Pre účasť v súťaži si zákazník po nákupe aspoň jedného produktu značky Lorenz v ktoromkoľvek obchode na území Slovenskej republiky, uchová doklad z registračnej pokladne k takémuto nákupu a zaregistruje sa prostredníctvom súťažného formulára.
 • Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník organizátora, ktorý v čase trvania spotrebiteľskejsúťaže splní nasledovné podmienky:
  • zaregistruje sa na webovej adrese www.ziskajviac.sk prostredníctvom formulára, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaje z dokladu (dátum nákupu, čas nákupu, DKP - daňový kód pokladnice). Doklad si uchová pre overenie nároku na výhru.
 • Zákazník sa takýmto spôsobom môže zaregistrovať do súťaže viackrát (neobmedzene), vždy však s novýmnákupom minimálne jedného výrobku organizátora.
 • Splnením uvedených podmienok sa zákazník organizátora stane účastníkom spotrebiteľskej súťaže a budezaradený do žrebovania o výhru v spotrebiteľskej súťaži.
 • Každý zákazník organizátora sa môže zapojiť do spotrebiteľskej súťaže aj viackrát.
 • Súťaž začína 1.4.2021 a končí 31.8.2021
 • Hlavná cena je 1 x robotická kosačka solo by AL-KO Robolinho® 2000 E vrátane inštalácie na jednu záhradu.
 • Vedľajšia cena je jednorazová zľava vo forme kupónu na nákup na www.alko-garden.sk
 • Výherca hlavnej ceny bude vyžrebovaný jeden a výhercovia vedľajšej ceny budú všetci účastníci, ktorí správne vyplnili registračný formulár. Výherca hlavnej ceny bude vyžrebovaný do 7 dní odo dňa ukončenia súťaže. Výhercu hlavnej ceny budeme kontaktovať na telefónnom čísle uvedenom v registračnom formulári alebo na email uvedený v registrácii. Všetci výhercovia vedľajšej ceny budú kontaktovaní do 7 dní od ukončenia každého súťažného kalendárneho mesiaca na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.
 • Spotrebiteľskej súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 (osemnásť) rokov s trvalým pobytomna území Slovenskej republiky.
 • Každý účastník sa zúčastňuje spotrebiteľskej súťaže s poučením, kedy v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka nie je možné vymáhať výhry súdnou cestou. Za žiadnu z výhier zaradených do spotrebiteľskej súťaže nie je možnépožadovať finančnú náhradu.
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohoto zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebožrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350€ zdaneniu nepodliehajú.
 • Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa spotrebiteľskej súťaže, podľa vlastného uváženia spoločne s právom kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž, alebo zmeniť jej podmienky v zmysle zákonných ustanovení.

plné znenie pravidiel